Datum zveřejnění: 
3. 7. 2019
Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické v Praze a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze společně založily 2. července Asociaci výzkumných univerzit. Jde o zcela zásadní krok, který povede ke zlepšení postavení českých univerzit v mezinárodní konkurenci.

Univerzity společně sdílejí vizi zvyšování kvality a mezinárodní konkurenceschopnosti v pedagogické a výzkumné činnosti. Společně chtějí pracovat na organizačních, legislativních i rozpočtových opatřeních, díky kterým se mohou v následujících letech dostat mezi nejlepší evropské vysoké školy.

Jedním z důležitých cílů nové asociace je také změna systému financování veřejných vysokých škol. V uplynulých letech došlo v ČR k mimořádnému nárůstu počtu vysokoškolských studentů i značným investicím do rozvoje českých veřejných univerzit. Výsledkem je nesporné zvýšení kvality výzkumu i výuky. Bohužel, i přes tyto investice se rozdíl v kvalitě mezi nejlepšími českými a nejlepšími světovými univerzitami nesnižuje. Solidního umístění v mezinárodních žebříčcích dosahuje jen několik tuzemských univerzit.

„Naším cílem je proto stávající systém změnit. Veřejné vysoké školy by měly být financovány na základě hodnocení vysoké kvality vědecké a pedagogické činnosti, který spočívá v jasném provázání finančních prostředků na mezinárodně uznávané indikátory kvality vědy a vzdělávání,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.

„Jsme přesvědčeni, že cesta k excelenci, kterou jsme odhodláni nastoupit, pomůže nejen našim univerzitám, ale celému českému vysokému školství a v důsledku i české národní vzdělanosti, ekonomickému rozvoji a národní kultuře,“ říká rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček.  

„Společně jsme silnější, proto mám velkou radost z vytvoření asociace, která spojí snahu pěti českých univerzit být v mezinárodním měřítku úspěšnější. Platí, že špičkové, mezinárodní konkurenceschopné univerzity jsou nezbytným předpokladem nejen ekonomické prosperity, ale i kulturního bohatství národa. Bez takových univerzit budou nejlepší mozky této země nevratně odcházet do ciziny a největší „přírodní zdroj“, který naše země má, tj. talent jejích obyvatel, nebude smysluplně využit,“ dodal rektor Masarykovy Univerzity doc. Mikuláš Bek.

Členské univerzity Asociace jsou proto odhodlány: prosazovat excelentní tvůrčí a vzdělávací činnost s bohatou mezinárodní spoluprací; prosazovat systém financování VVŠ na základě hodnocení kvality vědecké a pedagogické činnosti, které spočívají v jasném provázání finančních prostředků na mezinárodně uznávané indikátory kvality vědy a vzdělávání; ještě výrazněji se zapojit do řešení prestižních mezinárodních vědeckých projektů, jako například ERC grantů; sdílet výzkumné infrastruktury a špičkové přístrojové vybavení navzájem a spolu s našimi zahraničními partnery; vytvářet nové mezinárodní výzkumné skupiny a dlouhodobě podporovat excelentní vědu na svých pracovištích; podporovat přenos výsledků výzkumu do praxe a sdílet navzájem dobrou praxi v oblasti ochrany duševního vlastnictví a aktivitách vedoucích ke vzniku start-up a spin-off společností; provádět pravidelné hodnocení své vědecké a tvůrčí činnosti ve spolupráci s mezinárodními hodnotiteli; zlepšovat systém posuzování etických problémů ve výzkumu a vývoji a pokračovat v boji s plagiarismem a predátorským publikováním; zapojovat se do mezinárodních univerzitních konsorcií podporujících přenášení dobré praxe ve výuce a výzkumu; důsledně vytvářet prostředí nakloněné získávání a udržení zahraničních vědců, pedagogů a studentů a zvyšovat mezinárodní charakter svých fakult a součástí; obsazovat místa akademických pracovníků otevřenými, zpravidla mezinárodními výběrovými řízeními; podporovat kvalitu a mezinárodní rozměr doktorských studijních programů; podporovat systémové změny směrem k mezinárodním standardům, jak uvnitř našich vysokých škol, tak i na národní úrovni v oblasti legislativní i rozpočtové.

Foto, zdroj: Univerzita Karlova

Picture