Datum zveřejnění: 
10. 7. 2020
V rámci ochranných opatření spojených s pandemií koronaviru jsou změněny termíny přijímacího řízení na jednotlivé fakulty a součásti ČVUT.

Děkan Fakulty stavební ČVUT (FSv) mimořádně promíjí v souvislosti s koronavirovou krizí přijímací zkoušku z matematiky všem uchazečům o studium v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze. O prominutí přijímací zkoušky z matematiky nemusí uchazeči žádat. Přijati budou všichni uchazeči o studium programů Stavební inženýrství, Stavitelství, Geodézie a kartografie a Civil Engineering splňující podmínky pro přijetí. U zájemců o program Architektura a stavitelství prověří předpoklady ke studiu přijímací zkouška z architektury, přijati budou všichni, kteří z ní získají stanovený počet bodů. Podmínky pro přijetí platí stejné pro I. i II. kolo přijímacího řízení. Do druhého kola lze podávat přihlášky od 1. 6. do 31. 7. 2020.

Do programů Stavební inženýrství, Stavitelství, Geodézie a kartografie a Civil Engineering budou přijati všichni uchazeči, kteří vyhoví podmínkám pro přijetí. Zájemci o studium programu Architektura a stavitelství musí složit přijímací zkoušku z architektury, přijati budou všichni, kteří z ní získají stanovený počet bodů. Přijímací zkouška z architektury bude probíhat bez osobní účasti uchazeče na základě ohodnocení elektronicky zaslaných výtvarných prací. 

Pro pomoc s přípravou výtvarných prací pro přijímací řízení z architektury mohou uchazeči využít fakultní kurzy kreslení, které letos probíhají on-line formou. Kurzy budou probíhat od 25. května a dále v průběhu června dle potřeby konzultací. Přihlášení do kurzu je letos možné i průběhu kurzu tedy i v květnu a červnu, abychom kurz zpřístupnili ideálně všem zájemcům. Hotové práce musí zájemci o přijímací řízení zaslat nejpozději do 30. června.

Fakulta strojní ČVUT (FS) umožňuje podat elektronickou přihlášku do  14. srpna 2020. Přihláška se uzavře automaticky po úplném vyplnění a zaúčtování poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Uchazeči z ČR i ze SR, kteří budou skládat maturitní zkoušku v roce 2020, musí úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení dodat osobně nebo poslat poštou na Oddělení studijní Fakulty strojní bezodkladně po vykonání maturitní zkoušky, nejpozději do dne zápisu, který bude uchazeči sdělen doporučeným dopisem. Uchazečům, kteří úspěšně ukončili nebo ukončí středoškolské studium maturitou, promíjí děkan písemnou přijímací zkoušku z matematiky. Uchazeči, kteří neabsolvovali jakoukoliv maturitu z matematiky nebo fyziky na škole akreditované v ČR, budou mít v prvním semestru studia povinně zapsán vyrovnávací předmět Repetitorium středoškolské matematiky. Podrobné informace zde.

Na Fakultě elektrotechnické ČVUT (FEL) dochází k posunu termínu přijímacího řízení na 
29. 6. 2020. Do 23. 8. 2020 lze také podávat přihlášky do 2. kola přijímacího řízení. 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) letos všem zájemcům o bakalářské studium přijímací zkoušky promíjí. Přihlášky ke studiu na FJFI je přitom možné podávat až do 7. září 2020, a to bezkontaktně. Fakulta také připravuje živá vysílání pod názvem K jádru věci, kde představuje svá nejzajímavější pracoviště – na Facebooku je možné vidět i už odvysílané záznamy.

Fakulta architektury ČVUT (FA) vyhlásila mimořádné přijímací řízení do bakalářských studijních programů. Zájemci o studium architektury si v mimořádném přijímacím řízení mohou podat přihlášky do bakalářských studijních programů Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura, a to v době od 15. 6. do 20. 7. 2020. Přijímací řízení bude probíhat dvoukolově v období od 31. 8. do 14. 9. 2020. Základní podmínkou pro přijetí je dosažení úplného středního, úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání. Další podrobnosti k podmínkám přijetí a průběhu přijímacího řízení najdete na webových stránkách www.fa.cvut.cz v sekci Uchazeči.

Fakulta dopravní ČVUT (FD) upustila od přijímacích zkoušek pro tyto bakalářské obory/specializace: Logistika a řízení dopravních procesů, Letecká doprava, Dopravní systémy a technika, Inteligentní dopravní systémy. Pro bakalářské obory Profesionální pilot a Technologie údržby letadel zůstávají přijímací zkoušky v plném rozsahu.  Obdobná úleva je aplikována i pro magisterské studijní obory. Fakulta dopravní dále vyhlásila mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářských programů. Přihlášku je nutné podat do 7. 8. 2020 pro studium v Praze a do 25. 8. 2020 pro studium v Děčíně. Detailní informace naleznete na zde.

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI) bude v případě, že počet došlých přihlášek nepřevýšil vyhlášenou kapacitu přijímaných uchazečů do příslušného studijního programu/oboru a dané formy studia o určité procento, mimořádně promíjet přijímací zkoušku těmto uchazečům z důvodu koronavirové krize. V případě, že počet došlých přihlášek převýšil vyhlášenou kapacitu přijímaných uchazečů, budou studenti vykonávat přijímací zkoušku. Pro vybrané studijní programy je vyhlášen mimořádný termín přijímacího řízení. Posledním dnem, ve kterém budou moci uchazeči sepsat elektronicky přihlášku ke studiu pro akademický rok 2020/2021 je 13. 8. 2020. Hlásit se je možné do programů Biomedicínská a klinická technika, obor Biomedicínská informatika v kombinované formě studia a oboru Optika a optometrie v prezenční formě studia, Specializace ve zdravotnictví, obor Radiologický asistent, Biomedicínská technika, Informatika a kybernetika ve zdravotnictví, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví a Ochrana obyvatelstva, obor Plánování a řízení krizových situací. Programy a obory jsou v prezenční formě studia, pokud není uvedeno jinak. Další informace o přijímacím řízení naleznete zde

Fakulta informačních technologií ČVUT (FIT) nezměnila úroveň obtížnosti přijímací zkoušky, ale zjednodušila některé administrativní kroky. Týká se to přijímacího řízení do bakalářského i magisterského studia. První termín přijímací zkoušky bude posunut na 29. 6., kdy už by měly být maturitní zkoušky ukončeny. Pro ty, kteří se nebudou moci prvního termínu zúčastnit, bude další termín 31. 8. První termín přijímacích zkoušek 29. 6. bude pro fakultu zajišťovat společnost SCIO on-line formou.

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT (MÚVS) vyhlásil mimořádné kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2020/21 pro bakalářský program Ekonomika a management. Elektronickou přihlášku je možno podávat do 21. srpna 2020. Termín přijímací zkoušky je stanoven na 31. srpna a zápis se bude konat 4. září 2020. Podmínky mimořádného přijímacího řízení a další informace naleznete zde.

Kontaktní osoba: Lenka Kubešová Zápotocká