Datum zveřejnění: 
10. 6. 2020
Národní centrum Průmyslu 4.0 (NCP 4.0) ve spolupráci s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), který je součástí ČVUT v Praze, organizují setkání vlády, vědy a průmyslu na nejvyšší úrovni - Národní průmyslový summit 2020. Ten se uskuteční 9. září v Betlémské kapli v Praze. Cílem summitu je poskytnout pravidelnou platformu pro diskusi vrcholných představitelů státu, průmyslu a akademie o dalším směřování průmyslu v České republice, zvýšení jeho konkurenceschopnosti, inovativnosti a přidané hodnoty. Důraz je kladen i na aktivní spolupráci akademické a průmyslové sféry, což se nejen v posledních měsících ukazuje jako klíčové pro to, aby český stát a jeho podniky obstály v mezinárodní konkurenci.

Pozvání do panelu odborníků potvrdili nejvyšší zástupci vlády včetně premiéra Andreje Babiše, místopředsedy vlády pro hospodářství Karla Havlíčka, ministryně financí Aleny Schillerové, ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, dále vedení nejvýznamnějších průmyslových svazů – prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák, prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý, a osobnosti z akademické sféry – rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček, rektor VUT prof. Petr Štěpánek nebo rektor VŠB-TUO prof. Václav Snášel.

Druhý blok konference se zaměří na technologie – nosným tématem bude Průmysl 4.0 a přínos inovací pro české firmy, které jsou nuceny se adaptovat na neustále se měnící podmínky globálního trhu. Expertní panel se bude zabývat otázkami, jak můžou technologie firmám pomoci k dosažení větší efektivity, flexibility a naopak menší závislosti na výši nákladů výroby či lidské pracovní síle. Jak důležitou roli hrají v české ekonomice malé a střední firmy, start-upy a rodinné podniky. Jaké kroky učinit k zvýšení spolupráce mezi akademií a průmyslovým sektorem tak, aby pojmy, jako transfer technologií či aplikovaný výzkum, nebyly prázdnými hesly. 

Diskuse se v publiku zúčastní více než čtyři sta ředitelů předních průmyslových společností, zástupci veřejné sféry a akademie a dále více než sedmdesát velvyslanců a obchodních radů zemí, které jsou důležité pro spolupráci s českými firmami.

Národní centrum Průmyslu 4.0 se stalo přirozeným organizátorem summitu jakožto jeden z klíčových hybatelů a tvůrců ekosystému pro Průmysl 4.0 v České republice. Sdružuje velké průmyslové hráče i česká SME, oborové organizace a technické vysoké školy a zároveň je napojeno na infrastrukturu tzv. testbedů pro Průmysl 4.0, které slouží jako experimentální továrny pro ověřování konceptů výroby budoucnosti i digitální hřiště pro firmy. V současné době má NCP 4.0 více než 50 partnerů, kteří se podílí na prosazování technologického pokroku a osvěty v oblasti digitalizace výroby.

Více informací na: https://www.ncp40.cz/aktuality/narodni-prumyslovy-summit-2020

Pozvánku na akci najdete zde.

Kontaktní osoba: Alena Nováková